Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Hekou -- -- --
  Zhongzheng Bridge 8.3 1.58 --
  Bao Bridge 15 -- --
  Cyuchih 51.8 -- --
  Shihmenhou Pond -- -- --
  Huansi Bridge -- 22.23 --
  Sioulang Bridge 9.1 1.9 --
  Jieshou Bridge 47.3 42.23 --
  Chang-an Bridge 10.5 2.26
  Dahua Bridge 18.9 8.63 --
  Bailing Bridge 7 0.96
  Chengmei Changshou Bridge -- 1.2
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.11 --
  Jiangbei Bridge 9.7 1.27 --
  Nuanjiang Bridge 21.9 15.68 --
  Shihzihtou 3 -- --
  Tudigongbi -- -- --
  Taipei Bridge -- -- --
  Sinhai Bridge 7.7 1.4 --
  Dajhih Bridge 8 -- --
  Floodway -- -- --
  Wudu 14.4 -- --
  Sanying Bridge 43.6 32.33 --
  Sansia Bridge 34.1 28.46 --
  Bitan Bridge 19 12.63 --
  Shehou Bridge 8.5 1.35 --
  Nanhu Grand Bridge 9.8 1.27
  Gancheng Bridge -- -- --
  Shanggueishan 65.8 -- --
  Zhongshan Second Bridge -- 1.4
  Ganyuan Bridge 17.9 12.32 --
  Dingnei 25.1 20.26 --
  Yuansantze 63 61.09 --
  Intake Weir 3.5 -- --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  文化大學 0 --
  Anpu 0 7
  Taipei 0 0
  竹子湖. 0 3
  臺灣大學 0 0
  Zhong Zheng Qiao 0 0
  Zhu Zi Hu 0 4
  Hu Tian Guo Xiao 0 6
  Da Tun Guo Xiao 0 0
  Tao Yuan Guo Zhong 0 0
  Bei Tou Guo Xiao 0 0
  Yang Ming Kao Zhong 0 0
  Tai Ping Guo Xiao 0 0
  Min Sheng Guo Zhong 0 0
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 0
  San Xing Guo Xiao 0 0
  Ger Jyh Guo Zhong 0 0.5
  Ping Deng Guo Xiao 0 1.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 0
  Bi Hu Guo Xiao 0 0
  Dong Hu Guo Xiao 0 0.5
  Liu Gong Guo Zhong 0 0.5
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 1.5
  Shi Zheng Zhong Xin 0 0
  Bo Jia Guo Xiao 0 0
  Bei Zheng Guo Zhong 0 0
  Pi Fu 0 0
  Shuang Yuan 0 0
  Zhong Zhou 0 0
  Yu Cheng 0 0
  Jian Guo 0 0
  Fu De 0 0
  Qi Yen 0 0
  Shuang Xi 0 0.5
  Zhi Nan 0 0
  Jiu Zhuang 0 0
  Jiu Ru 0 0
  Yi Tsui 0 0
  Ming De 0 0
  Jing Shan 0 0
  Qing Tian 0 0
  Zhu Hu 0 0
  An Tai 0 0
  You Keng 0 0
  Jian Nan 0 0
  Mao Kong 0 0
  Cha Chang 0 0
  Gui Zi 0 0
  Da Hu 0 0
  Dao Xiang 0 0
  Si Shou 0 0
  Jian Tan 0 0
  Fu Zhou 0 0
  Xian Ji 0 0
  Jin Mian 0 0
  Shezi 0 0
  Dazhi 0 0
  Shipai 0 0
  Tianmu 0 0
  Shilin 0 0
  Neihu 0 0
  Nangang 0 0.5
  Xinyi 0 0
  Wenshan 0 0
  平等 0 1
  松山 0 0
  Gongguan 0 0
  Guandu 0 0
  大安森林 0 0

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV