Taipei City Disaster Prevention and Rescue Information
::: 水情訊息服務平台
民眾接收水情訊息服務平台(開新視窗)
MTSAT IR Image
 • Water Stage (Meter)
 • Water Stage Station Warning Water Stage Water Stage
  Dajhih Bridge 8 -0.57
  Bao Bridge 15 7.49
  Wudu 14.4 5.64 --
  Dahua Bridge 18.9 9.72
  Gancheng Bridge -- 7.6 --
  Chengmei Changshou Bridge -- 0.35
  Shenkeng Jhongjheng Bridge -- 20.59 --
  Floodway -- 1.36 --
  Huansi Bridge -- 22.35 --
  Shanggueishan 65.8 56.92 --
  Ganyuan Bridge 17.9 12.54
  Jiangbei Bridge 9.7 2.51
  Hekou -- -- --
  Sanying Bridge 43.6 31.05 --
  Sioulang Bridge 9.1 2.14
  Shehou Bridge 8.5 1.44
  Yuansantze 63 61.57
  Zhongzheng Bridge 8.3 -0.52
  Sansia Bridge 34.1 28.58 --
  Jieshou Bridge 47.3 42.76 --
  Nanhu Grand Bridge 9.8 1.39
  Zhongshan Second Bridge -- -0.78
  Nuanjiang Bridge 21.9 16.42 --
  Shihzihtou 3 --
  Tudigongbi -- -0.53
  Intake Weir 3.5 0.26 --
  Sinhai Bridge 7.7 -0.46
  Cyuchih 51.8 48.38 --
  Bitan Bridge 19 12.71 --
  Chang-an Bridge 10.5 3.29 --
  Dingnei 25.1 21.14
  Taipei Bridge -- --
  Shihmenhou Pond -- 135.84 --
  Bailing Bridge 7 --
 • Rainfall (mm/hr)
 • Rainfall Station Percipitaion Per Hour Percipitation Per Day
  Zhong Zheng Qiao 0 4
  Zhu Zi Hu 0 2
  Anpu 0 8
  Taipei 0 4
  Zhu Zi Hu 0 2.5
  Hu Tian Guo Xiao 0 0.5
  Da Tun Guo Xiao 0 1
  Tao Yuan Guo Zhong 0 1.5
  Bei Tou Guo Xiao 0 0
  Yang Ming Kao Zhong 0 0.5
  Tai Ping Guo Xiao 0 2
  Min Sheng Guo Zhong 0 4
  Zhong Zheng Guo Zhong 0 3.5
  San Xing Guo Xiao 0 6.5
  Ger Jyh Guo Zhong 0 0.5
  Ping Deng Guo Xiao 0 0.5
  Zhi Shan Guo Zhong 0 0
  Bi Hu Guo Xiao 0 3
  Dong Hu Guo Xiao 0 2
  Liu Gong Guo Zhong 0 3.5
  Jiu Zhuang Guo Xiao 0 2.5
  Shi Zheng Zhong Xin 0 6
  Bo Jia Guo Xiao 0 8
  Bei Zheng Guo Zhong 0 9.5
  Pi Fu 0 7.5
  Shuang Yuan 0 3.5
  Zhong Zhou 0 0.5
  Yu Cheng 0 4.5
  Jian Guo 0 1
  Fu De 0 0.5
  Qi Yen 0 0
  Shuang Xi 0 0.5
  Zhi Nan 0 8.5
  Jiu Zhuang 0 2.5
  Jiu Ru 0 3
  Yi Tsui 0 6.5
  Ming De 0 0
  Xi Shan 0 1.5
  Jing Shan 0 2
  Qing Tian 0 7.5
  Zhu Hu 0 2.5
  An Tai 0 1.5
  You Keng 0 1.5
  Jian Nan 0 1
  Mao Kong 0 6
  Cha Chang 0 11
  Gui Zi 0 2
  Da Hu 0 2.5
  Dao Xiang 0 3
  Si Shou 0 5
  Jian Tan 0 2
  Fu Zhou 0 7.5
  Xian Ji 0 8
  Jin Mian 0 1
  Shezi 0 0.5
  Dazhi 0 1.5
  Shipai 0 0.5
  Tianmu 0 0
  Shilin 0 1
  Neihu 0 2
  Nangang 0 3
  Xinyi 0 6
  Wenshan 0 7.5
  平等 0 0.5
  Gongguan 0 5.5
  Guandu 0 2

  • Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.
  • Address:5F., No.2, Alley 11, Lane 391, Jhuangjing Rd., Sinyi District, Taipei City 11050, Taiwan (R.O.C.)
  • tel:886-2-8786-3119
  Taipei City My EGOV